MTÜ Reisibüroode Liit

Kes me oleme?

Meil on hea meel, et oled jõudnud Reisibüroode Liidu kodulehele.

MTÜ Reisibüroode Liit loodi 22. septembril 2010 aaastal. Liidu liikmeskond on asutamisest alates kasvanud 19 ettevõtteni, koosnedes hetkel vaid Eesti kapitalil põhinevatest firmadest. Liidu loomise üheks peamiseks põhjuseks oli vajadus hoida reisijate usaldust väikeste ja keskmise suurusega reisibüroode suhtes, tõestada väikereisiettevõtete elujõulisust ning tugevdada omavahelist koostööd. Kuigi Liidu liikmed on kõik eraldi tegutsevad äriettevõtted, on leitud hea tahe olulise informatsiooni vahetamiseks, kompetentside jagamiseks ning probleemidele lahenduste leidmiseks läbi ühiste tegevuste.

MTÜ Reisibüroode Liidu eesmärgiks on ühendada Eesti reisibüroosid ja reisikorraldajaid, edendada turismitöötajate koostöövalmidust, laiendada ametialaseid oskusi ja parandada tööeetikat, samuti kaitsta meie ühiseid huve ja kasvatada turismitöötajate hulgas ühtekuuluvustunnet.

Eesti turismimaastikul on viimased paar aastat olnud väga tormilised – tulvaveed Madeiral, Islandi tuhapilv ja Egiptuse ülestõus muutsid meie suhtumist juba niivõrd igapäevaseks saanud reisimisest. Tõsised vead mitmete pankrotti läinud või üleöö uksed sulgenud reisifirmade juhtimises tõid tugevalt esile turismitööstuse eripära: ühe reisi tellimine on kogemuse ja elamuse müümine – miski, mida ei saa tasku panna, tehing, mille toimumise eelduseks on usaldus.

Oleme korraldanud mitmeid infopäevi koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Tarbijakaitseametiga. Esimest korda oli MTÜ Reisibüroode Liit esindatud turismimessil Tourest 2011.

Alates oktoobrist 2020 oleme ka Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni liige.

Reisimine – see on ju imelihtne!

Juhatuse liikmed

Silvi Kruusenvald

Fantaasia Reisid OÜ

Mae Kuldva

Season Travel OÜ

Argo Taur

IDEEpluss OÜ (ABC Reisid)

Piret Neitsov

Fortest Reisid OÜ

Teele Paalme

Yolotravel Agency OÜ

MTÜ Reisibüroode Liit
Põhikiri

1.         ÜLDSÄTTED

1.1       Mittetulundusühingu nimega Reisibüroode Liit (edaspidi nimetatud Liit), on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon. Oma tegevuses juhindub Liit Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.2       Liidu asukohaks on Gonsiori 21, Tallinn 10147, Eesti Vabariik.
1.3       Liidu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.4       Liidul on oma arvelduskonto.
1.5       Liidu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Liidu põhikirjalise ja eesmärgipärase tegevuse arendamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
1.6       Liidu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.7       Liidu halduskulud peavad vastama tema tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele.
1.8       Liit ei kanna varalist ja juriidilist vastutust oma liikmete kohustuste eest, samuti ei kanna Liidu liikmed varalist ja juriidilist vastutust Liidu kohustuste eest.

2.         LIIDU TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1       Liidu eesmärkideks on organiseerida liikmete ühistegevust, esindada liikmeid seadusloome protsessis; seaduste üle järelvalvet teostavate asutuste ja institutsioonide juures, esindada Liikmete huve muul viisil, korraldada liikmetele erinevald ühisüritusi ning ettevõtmisi; kaasa aldata reisivaldkonna arengule Eestis, reisibüroode tegevuse arendamine läbi seadusandluse väljatöötamisele kaasaitamise, koondada reisibüroosid, kes on huvitatud kaasa aitama reisivaldkonna arendamisele ja toetamisele.
2.2       Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks võib Liit arendada majandustegevust:
2.2.1    korraldab tuluüritusi;
2.2.2    võtab vastu annetusi nii Eesti Vabariigist kui välisriikidest;
2.2.3    arendab kirjastustegevust, määrab hinnad oma toodetele ja teenustele;
2.2.4    teostab muid põhikirjajärgseks tegevuseks vajalikke tehinguid, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega.

3.         LIIDU VARA

3.1       Liidu vara tekib:
3.1.1    sisseastumismaksudest;
3.1.2    Liikmemaksudest;
3.1.3    varalistest annetustest, korjandustest ja eraldistest era- ja juriidilistelt isikutelt Liidu põhikirjalise tegevuse teostamiseks;
3.1.4    tuluürituste korraldamisest ja kirjastamisest laekunud tuludest;
3.1.5    omandatud või loodud omavahendite arvelt, kaasa arvatud kasum Liidu majandustegevusest;
3.1.6    Eesti ja välisriikide krediidiasutustest saadavatest laenudest;
3.1.7    muudest laekumistest.

4.         LIIDU LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, VÄLJAASTUMINE, VÄLJAARVAMINE

4.1       Liidu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda vaid reisiettevõtja, s.o juriidiline isik, kellel on turismiettevõtja registreering majandustegevuse registris ning, kes soovib arendada Liidu eesmärkidega kooskõilas olevat tegevust, kohustub täitma Liidu põhlkirja nõudeid, tasuma Liikmemaksu ning esitab Liidu juhatusele kirjalikus või taasesitamist võimaldavas vormis sooviavalduse. Juhatusel on õigus vajaduse korral nõuda temalt täiendavat informatsiooni.
4.2       Liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus ühe kuu jooksul avalduse ja/või täiendava informatsiooni esitamise kuupäevast. Juhatuse otsusega mittenõustumisel otsustab Liikmeks vastuvõtmise üldkoosolek.
4.3       Liidu Liikmeks vastuvõetud isikui tekivad kõik liikme õigused ja kohustused liikmeksvõtmise otsuse langetamise päevale järgnevast päevast, kui otsuses ei ole määratud teisiti.
4.4       Liidul peab olema vähemalt kümme Liiget. Kui Liidu liikmete arv langeb aIla kürnne, peab juhatus kolme kuu looksul esitama Liidu lõpetamise avalduse.
4.5       Liikmel on õigus avalduse alusel Liidust igal ajal välja astuda. Liidust väljaastumiseks esitab Iiige juhatusele kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekui kustutab Liidu juhatus Liidust väljaastunu Liidu liikmete nirnekirjast.
4.6       Liikmelisuse lõppemisel Liikme poolt tasutud Liikmemaksu ei tagastata. Kui liige lahkub majandusaasta keskel, peab ta Liikmernaksu tasuma kogu majandusaasta eest.
4.7       Liidu liikme võib Liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
4.7.1    Iiige kahjustab oma tegevusega Liidu mainet;
4.7.2    liikme tegevus ei ote kooskõlas Liidu põhimõtete ja eesmärkidega;
4.7.3    liige ei võta osa Liidu tegevusest; sisseastumismaks ja või lilkmemaks ei ole tähtaegselt tasutud ning ei ole seejärel tasutud 14 päeva jooksul juhatuse sellekohasest teatest;
4.7.4    korduvalt jatab tältmata Liidu põhikirjas toodud satteid;
4.8       Liidust väljaarvamisel on Liidu juhatusel õigus nõuda lilkmelt Liidu poolt ettenähtud maksete tasumist ja tema poolt võetud kohustuste täitmist.
4.9       Liidu juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava koosoleku toimumisest väljaarvatavale liikmele vähemalt 7 (seitse) kalendripiäeva ette. Väljaarvataval Iiikmel on õigus osaleda tema väljaarvamist otsustaval juhatuse koosolekui ja vaidlustada juhatuse otsus järgmisel Liidu üldkoosolekul.
4.10     Liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Juriidilisest isikust Iiikme lõppemise korral tema liikmelisus Liidus lõpeb.

5.         LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1       Liidu liikmel on õigus:
5.1.1    osaleda Liidu tegevuses kooskõlas Liidu eesmärkide ja ülesannetega;
5.1,2    esitada ettepanekuid, taotlusi ja arupäimisi juhtorganite tegevuse kohta;
5.1.3    võtta osa kõikidest Liidu poolt organiseeritud üritustest;
5.1.4    kasutada Liidu kasutuses olevat vara ja informatsiooni vastavaIt kehtivatele sisekorraeeskirjadele;
5.1.5    osaleda Liidu üldkoosolekutel isiklikult või oma esindaja kaudu;
5.1.6    saada juhatuselt vajalikku informatsiooni kõigis üldkoosoleku päevakorda võetud küsimustes;
5.1.7    valida ja olla valitud juhtimis- ja kontrollorganitesse;
5.1.8    Liidu liikmel on õigus avalduse alusel välja astuda Liidu liikmeskonnast.
5.2       Liidu liige on kohustatud:
5.2.1    tunnistama ja austama Liidu põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning korraldusi;
5.2.2    aitama oma tegevusega kaasa Liidu arengule;
5.2.3    hoidma ja kasutama heaperemehelikult ja otstarbekalt Liidule kuuluvat vara;
5.2.4    hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel Liidu mainet;
5.2.5    Liidust väljaastumisel või väljaarvamisel tagastama 10 kalendripäeva jooksul temale kasutada antud Liidu vara;
5.2.6    Hüvitama Liidule oma tegevuse, mille riisikot ta kannab, tagajärjel põhjustatud kahju vastavalt kehtivale õigusele.
5.2.7    tasuma Liikmemaksu jooksva aasta 31. Jaanuariks;
5.2.8    tagama, et Liidul oleksid olemas liikme reIevantsed kontaktandrned.

6.         ÜLDKOOSOLEK

6.1       Liidu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.
6.2       Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt üks kord aastas või täiendavalt vastavalt vajadusele. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses ettenähtud juhtudel. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult või taasesitamist võimaldavas vormis ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu Liikmetest ning samuti siis kui Liidu huvid seda nõuavad.
6.3       Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Liidu juhatus Liidu Liikmetele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette vähemalt neliteist (14) kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist. Teates tuleb näidata üldkoosoleku toimumise täpne aeg, koht ja päevakord.
6,4       Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa või on esindatud üle poole Liidu liikmetest.
6.5       Kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme (3), nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekuI osaleb või on esindatud vähemalt kuus (6) Iiiget.
6.6       Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud eelpool nimetatud nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud vähemalt 50% kõigist Liidu liikmetest.
6.7       Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Liidu Liikmetest, kui seaduses pole ette nähtud suurerna häälteenamuse nõuet, igal Liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Liit otsustab temaga või temaga võrdset majanduslIkku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
6.8       Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
6.8.1    Liidu põhikirja muutmine, milleks on vajalik üldkoosoleku üle 2/3 (kahe kolmandWu) häälteenamus;
6.8.2    juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
6.9       Liidu tegevuse aastaaruande kinnitamine;
6.10     muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse, s.h liikmelisus teistes liitudes.

7.         JUHATUS

7.1       Juhatus juhib Liidu tegevust ning esindab Liitu õigustoimingutes.
7.2       Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
7.3       Liidu juhatus on ühe- kuni üheksaliikmeline; liikmed määratakse üldkoosoleku poolt.
7.4       Juhatuse volituste tähtaeg on seaduse määratud tähtaeg.
7.5       Juhatus peab Liitu juhtima vajaliku hoolsusega, andma Liidu Liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
7.6       Juhatus teeb otsuseid koosolekul, mille kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvernini kui üks kord kvartalis. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõlk kohalviibivad juhatuse liikmed. Igal juhatuse liikmel on üks hääl.
7.7       Juhatuse pädevusse kuulub:
7.7.1    Liidu tegevuskava ja eelarve koostamine ja täitmise korraldamine;
7.7.2    üldkoosoleku kokku kutsumine;
7.7.3    juhatuse esimehe rnääramine;
7.7.4    Liidu sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määramine. Asutamislepingu ja käesoleva põhikirja allkirjastamise hetkel on sisseastumismaksu suuruseks 1 000 krooni ning Liikmemaksu ei ole. Alates 01.01.2011 on juhatuse pädevus sisseastumis- ja liikmemaksude ülevaatamine;
7.7.5    Liidu liikmete kohta arvestuse pidamine;
7.7.6    aastaaruande koostamine ja esitamine kinnitamiseks üldkoosolekule;
7.7.7    liikmete Liidu vastuvõtmise otsustamine ja nende Liidust väljaarvamise otsustamine;
7.7.8    vastavalt seadusde ja põhikirjale Liidu vara valdamne ja kasutamine;
7.7.9    Liidu raamatupidamise karraldamine;
7.7.10  Liidu põhlkirja muutmise ettepanekute esitamine Üldkoosolekule.
7.8       Liitu võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse Iiige.

8.         LIIDU TEGEVUSE JÄRELEVALVE

8.1       Järelevalve teostamiseks juhatuse tegevuse üle võib üldkoosorek määrata revidendi või audiitorkontrolii. Revidendiks ega audiitoriks ei või olla Liidu liige ega raamatupidaja.
8.2       Juhatus peab võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
8.3       Revident või audiitor koostab revisjoni või audiltorkontrolli tulemuste kohta arvamuse või aruande, mille esitab üldkoosolekule.

9.         LIIDU TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1       Liit lõpetab tegevuse:
9.1.1    üldkoosoleku otsusega;
9.1.2    Liidu pankroti väljakuulutamisega või pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist;
9.1.3    Liidu Iiikrnete arvu vähenemisel alla künnne;
9.1.4    Üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite Liikmeid.
9.2       Liidu tegevuse võib alati lõpetada üldkoosoleku otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) üldkoosolekul osalenud või esindatud Liikmetest.
9.3       Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine kooskõlas mittetulundusühingute seaduses sätestatuga.
9.4       Liidu likvideerijateks on juhatuse Iiikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. Sundlõpetamise korral määrab Iikvideerijad kohus, kes määrab likvideerljate tasustamise korra ja tasu suuruse.
9.5       Liidu lõppemisel kantakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle mõnele mittetulundusühingule või sihtasutusele, kes on kantud tuIumaksusoodustusi saavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
9.6       Liidu sundlõpetamise korral põhjusel, et selle eesmärk või tegevus on vastuolus põhiseadusliku korra, kriminaalseaduse vöi heade kommetega, läheb pärast völausaldajate nõuete rahuldamst järelejäänud vara riigile.
9.7       Liidu ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
9.8       Liidu põhikiri on kinnitatud 18.10.2010 sõlmitud asutamislepingu lisana.